Ochrana osobných údajov

Sme spoločnosť GRANTECH s.r.o.,

IČO: 36574767,

DIČ: 2021301689,

IČ DPH: SK2021301689, 

so sídlom Hroncova 1, 040 01 Košice,

kontakt: mail@grantech.sk

Predaj našich produktov a služieb propagujeme na webovej stránke www.grantech.sk. Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našej webovej stránky spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

Spracúvanie osobných údajov

 

a) Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite prostredníctvom kontaktného formulára.

Sú to osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko.

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Pokiaľ by ste nám však osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť spätne s Vami komunikovať a odpovedať na Vaše otázky.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: maximálne 6 mesiacov (v prípade plnenia si zákonných povinností či právnych nárokov prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy).

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní a sprostredkovatelia: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

 

b) Spracúvanie osobných údajov v prípade kamerového informačného systému

Okruh dotknutých osôb: osoby nachádzajúce sa v priestore monitorovanom kamerovým systémom

Zoznam osobných údajov: záznam z kamier

Z akého dôvodu?

Spracúvania osobných údajov je ochrana majetku prevádzkovateľa, ochrana zdravia a majetku dotknutých osôb.

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods.1 písm. f ) Nariadenia GDPR

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: video záznam – 3 dni

 

c) Spracúvanie osobných údajov v prípade žiadosti dotknutých osôb na uplatnenie práv

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – dotknuté osoby/žiadatelia

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, emailová adresa

Z akého dôvodu?

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia a vybavenie žiadostí dotknutých osôb pri uplatňovaní práv v zmysle Nariadenia.

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: bežná korešpondencia – 3 roky

 

d) Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia pošty

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - adresáti

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty

Z akého dôvodu?

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia došlej a odoslanej pošty.

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente)

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní a sprostredkovatelia: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: bežná korešpondencia – 3 roky

 

e) Spracúvanie osobných údajov v prípade účtovných a daňových dokladov

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby

Z akého dôvodu?

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: účtovné doklady – 10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

  • Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
  • Právo na opravu osobných údajov
  • Právo na vymazanie osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • Právo na prenos svojich osobných údajov
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

GRANTECH, s.r.o. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu kontaktnú osobu: emailom na mail@grantech.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.